Alkooli është koka e të gjitha mëkateve dhe e të gjitha të këqijave

Muhamed Ibn Ya’kub Al-Kulaini shkruan:
باب ان الخمر رأس كل اثم وشر
Kapituli: Alkooli është koka e të gjitha mëkateve dhe e të gjitha të këqijave
١ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن بشار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال له: أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة فقال: شرب الخمر ثم قال: أو تدري لم ذاك قال: لا قال: لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه
1 – Ali Ibn Ibrahim transmeton nga babai i tij, i cili transmeton nga Ibn Abi Umeir, i cili transmeton nga Isma’il Ibn Bashar, i cili ka transmetuar nga Abu Abdillah (Imam Sadiku): „Se dikush e pyeti dhe i tha: »Zoti ju bëftë prej të mirëve. A është më e keqe pirja e alkoolit apo lënia e faljes namazit« Ai (Imami) tha: »Pirja e alkoolit.« Pastaj tha: »A e din pse?« Ai (pyetësi) tha: »Jo.« Ai (Imami) tha: »Sepse ai (pirësi i alkoolit) futet në një gjendje ku nuk e njeh Zotin e tij.«”
٢ أبو علي الأشعري عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: إن الخمر رأس كل إثم
2 – Abu Ali Al Ash’arij transmeton nga Muhamed Ibn Hassan, i cili transmeton nga Muhamed Ibn Ali, i cili transmeton nga Abu Xhemilatu, i cili transmeton nga Al Halebij, nga Zurarah, nga Muhammad Ibn Muslim dhe Humran Ibn A’jun, nga Abu Xhaferi (Imam Bakiri) dhe Abu Abdillah (Imam Sadiku) se kanë thënë: „Alkooli është koka e çdo mëkati.”
٣ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن العباس بن عامر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الخمر رأس كل إثم
3 – Disa nga shokët tanë kanë transmetuar nga Sehl Ibn Zijad, i cili transmeton nga Abbas Ibn Amir, i cili transmeton nga Abu Xhemilatu, i cili transmeton nga Zaid Ash Shahham, i cili transmeton nga Abu Abdilahu (Imam Sadiku) se Profeti Muhamed (sa) ka thënë: Alkooli është koka e çdo mëkati.”
٤ عنه عن محمد بن علي، عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرب مفتاح كل شر ومدمن الخمر كعابد وثن وإن الخمر رأس كل إثم وشاربها مكذب بكتاب الله تعالى لو صدق كتاب الله حرم حرامه
4 – Prej tij, i cili transmeton nga Muhamed Ibn Ali, i cili transmeton nga Abu Xhemilatu, i cili transmeton nga Abu Usama, se Abu Abdilahu (Imam Sadiku) ka thënë: „Pirja (e alkoolit) është çelësi i çdo të keqes dhe alkoolisti është si një idhujtar. Sigurisht, alkooli është koka e çdo mëkati dhe pirësi i tij është përgënjeshtrues i Librit të Zotit. Nëse ai do të besonte në Librin e Zotit, atëherë ai do të ndalonte atë që është e ndaluar.”
٥ أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيحها أو قال: مفاتيح تلك الاقفال الشراب
5 – Abu Ali Al Ash’arij transmeton nga Hasan Ibn Ali Al Kufij, i cili transmeton nga Uthman Ibn Isa, i cili transmeton nga Ibn Muskan, i cili transmeton nga dikush që ka transmetuar nga Abu Abdilahu (Imam Sadiku), se Profeti Muhamed (sa) ka thënë: „Sigurisht, Allahu ka vendosur dry për të keqen dhe ka vendosur çelësa për ato dryna” Ose ai ka thënë: „Çelësat e atyre drynave është pirja e pijeve alkoolike.”
٦ عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ومحمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله عز وجل جعل للمعصية بيتا ثم جعل للبيت بابا ثم جعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصية الخمر
6 – Disa nga shokët tanë transmetuan nga Ahmad Ibn Abi Abdilah, i cili transmetoj nga Babai i tij dhe Muhammad Ibn Isa, i cili transmetoj nga En Nadhr Ibn Suvejd, i cili transmeton nga Ja’kub Ibn Shu’aib, i cili transmetoj nga Abu Basir, i cili transmeton nga njëri prej të dyve (Imam Bakir ose Imam Sadik) se ka thënë: „Zoti bëri një shtëpi për mosbindjen (mëkatin). Pastaj Ai bëri një derë për shtëpinë. Pastaj Ai bëri një bravë për derën. Pastaj Ai bëri një çelës për të hapur bravën. Dhe çelësi i mosbindjes (mëkatit) është alkooli.”
٧ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام قال: ما عصي الله عز وجل بشيء أشد من شرب الخمر إن أحدهم ليدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وأخته وابنته وهو لا يعقل
7 – Muhamed Ibn Jahja transmeton nga Ahmad Ibn Muhammad, i cili transmeton nga Husain Ibn Sa’id, i cili transmeton nga Ibrahim Ibn Abi al Balad, i cili transmeton nga babai i tij, së njëri nga të dy (Imam Bakir ose Imam Sadik) ka thënë: „Ndaj Zotit nuk ka mosbindje më të keqe sesa pirja e alkoolit. Sigurisht që dikush prej tyre (alkolistëve) e len faljen e namazit dhe kryen marrëdhënie me nënën, motrën dhe vajzën e tij, e ai nuk mendon (i ka ikur mendja nga pirja e alkoolit).”
٨ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين رفعه قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة فقال عليه السلام: نعم إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله عز وجل وترك الصلاة
8 – Muhamed Ibn Jahja transmeton nga Muhamed Ibn Husein, i cili ka thënë: „I kanë thënë Prijësit të besimtarëve (as): »Ti thua se pirja e alkoolit është më e keqe se kurvëria dhe vjedhja.« Ai (Imami) tha: »Po. Mund të ndodhë që personi që bën kurvëri të mos drejtohet në gjëra të tjera, ndërsa pirësi i alkoolit, kur pin alkool, ai bën kurvëri, vjedh, vret një njeri që Zoti e ka ndaluar vrasjen e tij dhe nuk e fal namazin.«”
٩ محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: شرب الخمر مفتاح كل شر
9 – Muhamed Ibn Jahja transmeton nga disa prej shokëve tanë se Abu Abdilahu (Imam Sadiku) ka thënë: „Pirja e alkoolit është çelësi i të gjitha të këqijave.” [Al-Kafi, Vellim 6, Faqe 402 – 403]

Leave a Reply