Muhamad Al-Hurr Al-Amili shkruan:
باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام
Kapitel: Vendimi për martesën poligamike me dy vajza qe janë pasardhës të Fatimes (a.)
٢٦٢٠٦ / ١ محمد بن الحسن باسناده، عن علي بن الحسن، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها قال: اي والله محمد بن علي بن الحسين في كتاب العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر مثله
1/26206 – Muhamed ibn Hasani transmeton me zinxhirin e tij nga Ali ibn Hasani, i cili transmetom nga Sindi bin Rabi ‘, i cili transmeton nga Muhamed bin Ebi Umair, i cili transmetom nga një prej shokëve tanë se ai tha: „Une e dëgjova ata (as) të thoshte: »Askujna nuk i lejohet një martesë poligamike me dy vajza qe janë pasardhës të Fatimes (as). Ajo informohet për këtë, pas kësaj ajo pikëllohet.« Une fola: »Ajo informohet për këtë?« Ai (a.) foli: »Po, betohem ne Zot.«” Muhamed Ibn Ali Ibn Husejni ka transmetu në librin Al-Ilal nga Muhamed Ibn Ali Majilawaih, i cili transmeton nga Muhamed Ibn Jahja, i cili ka transmetu nga Ahmad Ibn Muhamed, i cili ka transmetu nga babai i tij, i cili ka transmetu nga Ibn Ebi Umair, i cili ka transmetu nga Aban Ibn Uthmani i cili transmeton nga Hammad se tha: „Kam dëgjuar Ebu Abdillah (As-Sadik) të thotë.” Dhe ai përmendi të njëjtën gjë. [Wasa’il-ush-Shi’ah, Vëllim 20, Faqe 503]

Leave a Reply