• Thëniet e Ehlulbejtit janë Thëniet e Profetit

  • Bukuria e zërit të Imamit

  • Kryqëzimi i Ebu Bekrit dhe Umerit dhe goditja tyre me gurë

  • Mos u shqetëso nëse të quajnë të papastër dhe mosbesimtarë

  • Predikimi elokuent i Umerit për problemin e tij të gazrave

  • Ebu Hanifa është i mallkuar

  • Përparësia e njeriut ndaj engjëjve përmes dashurisë së tij për Imam Aliun

  • Ai që nuk falënderon krijesën e Zotit nuk e ka falënderuar Zotin

  • Umajadi nga Ehlulbejti

  • Kushdo që krahason dikë nga njerëzit me familjen e Muhamedit është mosbesimtar